மிகவும் மேம்பட்ட விமான நிலையம்

அகமதாபாத் விமான நிலையம் மிகவும் மேம்பட்ட விமான நிலையம் என்கிற விருதுக்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளது.