முகுருஸா – கோன்டாவிட் இறுதிச் சுற்றில் பலப்பரீட்சை