முதல் கார்: நடிகை உருக்கம்

கடவுளுக்கு நன்றி. என் வாழ்வின் மிகப்பெரிய தருணம்.