மும்பை குடியிருப்பு பகுதியில் சிறுத்தை

மும்பை குடியிருப்பு பகுதியில் சிறுத்தை நடந்து செல்வது அருகில் உள்ள குடியிருப்பின் கண்காணிப்பு கேமராவில் பதிவாகியுள்ளது.