மேம்படுத்த வேண்டிய திட்டம்

பொருளாதார மேம்பாட்டுத் திட்டங்கள், சமூகநீதி போன்றவற்றை உறுதியான கொள்கைகள் வாயிலாக மட்டுமே எட்ட முடியும்.