மே.இ. தீவுகள் டெஸ்ட் தொடர்: ரூட் சதத்தால் வலுவான நிலையில் இங்கிலாந்து

இது அவருடைய 25-வது டெஸ்ட் சதம். 2021 முதல் விளையாடிய 19 டெஸ்டுகளில் 8 சதங்கள் அடித்துள்ளார்.