யாரைத்தான் நம்புவதோ?

பணத்தின் மீது ஆசை கொள்வது மனித இயல்பாகி விட்டது. எனவே அந்தப் பணத்தைச் சம்பாதிக்க வேண்டியது மனிதனின் முக்கியக் கடமையாகி விட்டது.