ரஞ்சி கோப்பை: குழந்தைக்கு அடுத்ததாகத் தந்தையை இழந்தும் தொடர்ந்து விளையாடிய வீரர்

அணியின் நலனே முக்கியம் என்று முடிவெடுத்த சோலாங்கிக்குப் பலரும் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார்கள்.