ரூட் சதம்: மே.இ. தீவுகள், இங்கிலாந்து முதல் டெஸ்ட் டிரா

மேற்கிந்தியத் தீவுகள், இந்தியா இடையே ஆன்டிகுவாவில் நடைபெற்ற முதல் டெஸ்ட் ஆட்டம் டிராவில் முடிந்தது.