வண்டல் மண் எனும் வரப்பிரசாதம்

இந்தியா ஓர் விவசாய நாடு. விவசாய அபிவிருத்திக்கு அடிப்படைத் தேவை நீர் ஆதாரம், கூடுதலான விவசாய நிலம்.