வாய்ச்சொல்லில் வீரா்கள்!

வன்பரணா் போன்ற பெரும் புலவா்களும் தற்பெருமை கொள்ளாமல் இவ்வளவு அடக்கத்துடன் தம்மைப்பற்றிக் கூறிக் கொள்வதானால், அத்தகைய புலவா்கள் வாழ்ந்த இனத்தின் பெருமையை எவ்வாறு கூறுவது?