வாய்வுத் தொல்லையை தீர்க்க உதவும் அருமருந்து

நாட்பட்ட வாய்வு சார்ந்த குறைபாடுகளால் துன்பப்படுபவர்களுக்கு அதிலிருந்து குணமாக வேண்டும் என்று நினைப்பவர்களுக்கு இது உதவும்.