விண்வெளிக் குப்பையும் வெப்ப சலனமும்

பூமியிலிருந்து விண்ணில் ஏவப்படும் செயற்கைக்கோள்கள் தமது பணியை முடித்ததற்கு பிறகு தனித்து விடப்படும். ஆனாலும் அவை தொடா்ந்து விண்வெளியில் மிதந்து கொண்டிருக்கும்.