‘வெள்ளி’ மங்கை மீராபாய் சானு: தங்கக் கம்மல் மின்னும் பைங்கிளி!

ஒரு தலைமுறைக்கு மீராபாய் போல ஒருவர் தான் கிடைப்பார்…