'வேலை பாதுகாப்பின்மை இளைஞர்களிடையே பதற்றம், மனச்சோர்வை உண்டாக்குகிறது'


கரோனா காலத்தில் வேலையில் பாதுகாப்பின்மை (வேலையில் நிச்சயமற்ற தன்மை) இளைஞர்களிடையே பதற்றம், மனச்சோர்வை உருவாக்குவதாக ஆய்வொன்றில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.