ஷேன் வார்னே: ஜெயித்த கதை

எல்லோருக்கும் சிறப்பான தொடக்கம் அமைவதில்லை. ஷேன் வார்னேவும் இதற்கு விதிவிலக்கல்ல.