ஸ்வியாடெக் சாம்பியன்

பிரெஞ்சு ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியில் மகளிா் ஒற்றையா் பிரிவில் போலந்தின் இகா ஸ்வியாடெக் சாம்பியன் ஆனாா்.