2-ஆவது அரையிறுதி இன்று: பாகிஸ்தானுடன் போட்டியிடுகிறது ஆஸ்திரேலியா