4 நாடுகள் கால்பந்து போட்டி: இந்திய மகளிர் வெற்றியின்றி நிறைவு