5ஜி சோதனை: ஜியோவுடன் இணைந்த ஓப்போ

இணையப் பயன்பாட்டின் வேகத்தை அதிகரிக்கச் செய்யும் 5ஜி இணையத்தை பரிசோதிக்க ஜியோவுடன் ஓப்போ நிறுவனம் இணைந்துள்ளது.