624 / 625 மதிப்பெண் பெற்ற மாணவர் மறுகூட்டலுக்கு விண்ணப்பித்து சென்ட்டம் பெற்ற அதிசயம்!

மொத்த மதிப்பெண்களில் ஒரு மதிப்பெண் குறைந்ததை முகமது கைஃப் ஆல் ஏற்றுக் கொள்ள முடியவில்லை.